حامد همدانی

طراح، مدرس معماری و نرم افزارهای شبیه سازی معماری